Fumaran tenofowiru dizoproksylu w porównaniu z dipiwoksylem adefowiru w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B czesc 4

Pacjenci otrzymywali mniej niż 12 tygodni leczenia jakimkolwiek nukleozydem lub nukleotydem lub otrzymywali lamiwudynę lub emtrycytabinę przez co najmniej 12 tygodni (podgrupa leczenia lamiwudyną). W badaniu 103 pacjenci mieli poziomy aminotransferazy alaninowej, które były ponad 2-krotnie i poniżej 10-krotności górnej granicy prawidłowego zakresu, a poziomy DNA HBV ponad 106 kopii na mililitr; ci pacjenci otrzymywali mniej niż 12 tygodni leczenia jakimkolwiek nukleozydem lub nukleotydem. Kluczowymi kryteriami wykluczenia były zakażenie HIV-1 lub wirusem zapalenia wątroby typu C lub D, dowody na raka wątrobowokomórkowego, klirens kreatyniny poniżej 70 ml na minutę, poziom hemoglobiny poniżej 8 g na decylitr, liczba neutrofilów mniejsza niż 1000 na milimetr sześcienny i dekompensację lub niewydolność wątroby. Punkty końcowe
Główny punkt końcowy skuteczności w 48. tygodniu określono jako kombinację poziomu DNA HBV mniejszego niż 400 kopii na mililitr i poprawę histologiczną (tj. Zmniejszenie o 2 lub więcej punktów w skali nekroinozapalnej Knodella bez wzrostu zwłóknienia). DNA HBV mierzono za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy Roche Cobas TaqMan, który ma dolny limit ilościowy 169 kopii na mililitr (29 IU na mililitr). Ponieważ wymóg obciążenia wirusem dla opartego na populacji testu sekwencjonowania dideoksy stosowanego do kontroli oporności wynosił 400 kopii na mililitr, był to poziom progowy dla pierwotnego punktu końcowego. Pary preparatów z biopsji wątroby (tj. Próbki z pierwszej biopsji, wykonane przed leczeniem i próbki z drugiej biopsji, wykonane podczas leczenia) zostały ocenione przez jednego niezależnego centralnego patologa, który pozostał nieświadomy zarówno przypisanego leczenia, jak i biopsji sekwencja; skrawki biopsyjne oceniano zgodnie ze schematem Knodella.30
Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały poziomy DNA HBV i aminotransferazy alaninowej w czasie oraz odsetek pacjentów z poziomem HBV DNA poniżej 400 kopii na mililitr, znormalizowane poziomy aminotransferazy alaninowej, poprawę histologiczną, utratę HBeAg i HBsAg i serokonwersję oraz mutacje oporności w polimerazie HBV .
Analiza bezpieczeństwa
Analizy dotyczące bezpieczeństwa obejmowały wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i wszystkie zdarzenia, które wystąpiły podczas podwójnie ślepej próby. Odnotowano zdarzenia niepożądane, ciężkie zdarzenia niepożądane, nieprawidłowości laboratoryjne, przerwanie badania z powodu zdarzeń niepożądanych i zgony. W tym protokole za rakotwórcze aminotransferazy alaninowe uznano poważne zdarzenia niepożądane. Flary zdefiniowano jako poziom aminotransferazy alaninowej, który był ponad dwukrotnie wyższy od poziomu podstawowego i ponad 10-krotny górny limit prawidłowego zakresu, z towarzyszącymi objawami lub bez nich, lub potwierdzony wzrost poziomu aminotransferazy alaninowej z potwierdzonymi zmianami poza normalnym poziomem. zakres innych wartości laboratoryjnych sugerujących pogorszenie czynności wątroby (tj. całkowity poziom bilirubiny .2 mg na decylitr [34 .mol na litr] powyżej wartości wyjściowej, czas protrombinowy .2 sekundy wyższy niż wartość wyjściowa lub międzynarodowy znormalizowany stosunek .0,5 ponad wartość wyjściową lub poziom albuminy w surowicy .1 g na decylitr poniżej wartości wyjściowej).
Nadzór rezystancji i podstawowe genotypowanie
Mapowanie filogenetyczne poszczególnych sekwencji nukleotydowych HBsAg zastosowano do określenia genotypu wirusa (od A do H) w punkcie wyjściowym
[patrz też: rdest wężownik, przychodnia aksamitna rejestracja, endermologia lpg ]

Powiązane tematy z artykułem: endermologia lpg przychodnia aksamitna rejestracja rdest wężownik