Niwolumab versus Everolimus w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym ad 6

Całkowitą odpowiedź obserwowano u 4 pacjentów (1%) w grupie otrzymującej niwolumab iu 2 pacjentów (<1%) w grupie otrzymującej ewerolimus. Mediana czasu do wystąpienia odpowiedzi wynosiła 3,5 miesiąca (zakres od 1,4 do 24,8) wśród 103 pacjentów z odpowiedzią w grupie otrzymującej niwolumab i 3,7 miesiąca (zakres od 1,5 do 11,2) wśród 22 pacjentów z odpowiedzią w grupie otrzymującej ewerolimus; mediana czasu trwania odpowiedzi wynosiła 12,0 miesięcy (zakres od 0 do 27,6) z niwolumabem i 12,0 miesięcy (zakres od 0 do 22,2) z ewerolimusem (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Wśród pacjentów, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie, 49 pacjentów (48%) w grupie otrzymującej niwolumab i 10 (45%) w grupie otrzymującej ewerolimus miało ciągłą odpowiedź; 32 pacjentów (31%) w grupie otrzymującej niwolumab i 6 (27%) w grupie otrzymującej ewerolimus wykazywało ciągłą odpowiedź przez 12 miesięcy lub dłużej (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 4,6 miesiąca (95% CI, 3,7-5,4) w grupie otrzymującej niwolumab i 4,4 miesiąca (95% CI, 3,7-5,5) w grupie otrzymującej ewerolimus (współczynnik ryzyka, 0,88, 95% CI, 0,75 do 1,03; P = 0,11) (Figura 2B). Aby zbadać pozornie opóźnione rozdzielenie krzywych, przeprowadziliśmy analizę wrażliwości bez progresji na progresję u pacjentów, którzy nie mieli progresji choroby lub zmarli po 6 miesiącach (145 pacjentów [35%] w grupie niwolumabu i 129 pacjentów [ 31%] w grupie otrzymującej ewerolimus). Analiza tej podgrupy pacjentów wykazała medianę przeżycia bez progresji wynoszącą 15,6 miesiąca (95% CI, 11,8 do 19,6) w grupie otrzymującej niwolumab i 11,7 miesiąca (95% CI, 10,9 do 14,7) w grupie otrzymującej ewerolimus (współczynnik ryzyka, 0,64; 95% CI, 0,47 do 0,88).
Wyrażenie PD-L1
Rysunek 3. Rycina 3. Krzywa Kaplana-Meiera dla całkowitego przeżycia, zgodnie z zaprogramowanym poziomem ekspresji ligandu śmierci (PD-L1). Spośród 821 pacjentów poddanych randomizacji, 756 (92%) miało mierzalną ekspresję PD-L1 w nowotworze w leczeniu wstępnym próbki: 370 z 410 pacjentów (90%) w grupie otrzymującej niwolumab i 386 z 411 pacjentów (94%) w grupie otrzymującej ewerolimus (Tabela 1). Ogółem 181 z 756 pacjentów (24%) z kwantyfikowalną ekspresją PD-L1 miało 1% lub więcej ekspresji PD-L1, a 575 (76%) miało mniej niż 1% ekspresji PD-L1 (Tabela 1). Wśród pacjentów z ekspresją 1% lub wyższą PD-L1 mediana całkowitego przeżycia wynosiła 21,8 miesiąca (95% CI, 16,5 do 28,1) w grupie otrzymującej niwolumab i 18,8 miesiąca (95% CI, 11,9 do 19,9) w grupie otrzymującej ewerolimus (zagrożenie stosunek, 0,79, 95% CI, 0,53 do 1,17) (Figura 3A). Wśród pacjentów, u których ekspresja PD-L1 była mniejsza niż 1%, mediana całkowitego przeżycia wynosiła 27,4 miesiąca (95% CI, 21,4 nie do oszacowania) w grupie otrzymującej niwolumab i 21,2 miesięcy (95% CI, 17,7 do 26,2) w grupie otrzymującej ewerolimus ( współczynnik ryzyka, 0,77; 95% CI, 0,60 do 0,97) (rysunek 3B). Podobne wyniki zaobserwowano u pacjentów z 5% lub większą ekspresją PD-L1, w porównaniu z pacjentami z ekspresją PD-L1 poniżej 5%, chociaż interpretacja tych danych jest ograniczona przez małą liczbę pacjentów z 5% lub wyższą ekspresją (Rys. S3 w Uzupełniającym dodatku).
Leczenie Administracja i bezpieczeństwo
Mediana czasu leczenia wyniosła 5,5 miesiąca (zakres, <0,1 do 29,6) z niwolumabem i 3,7 miesiąca (zakres, 0,2 do 25,7) z ewerolimusem. Ogółem 207 z 406 pacjentów leczonych niwolumabem (51%) miało opóźnienia w stosowaniu dawki, a 262 z 397 pacjentów leczonych ewerolimusem (66%) miało opóźnienia w stosowaniu dawki (w tym przerwy) [więcej w: efez leszno, fonoholizm, ibuprofen a karmienie piersią ]

Powiązane tematy z artykułem: efez leszno fonoholizm ibuprofen a karmienie piersią