Redukcja przenoszenia wirusa niedoboru odporności typu 1 u matki i niemowląt z leczeniem zidowudyną ad 5

Leczenie zydowudyną nie wiązało się z opóźnieniem w wykryciu HIV przez hodowlę wirusową; szacowane przedziały czasu przed pierwszą hodowlą dodatnią były praktycznie identyczne w obu grupach. Żadne z 105 niemowląt w grupie zydowudyny, które miały wielokrotnie ujemne hodowle przed 24 tygodniem życia, miało dowody zakażenia HIV po 24 tygodniach. Dla 91 niemowląt dostępne były wyniki badań serologicznych w wieku 72 do 78 tygodni (47 niemowląt w grupie zydowudyny i 44 w grupie placebo). Wśród nich wszystkie niemowlęta, które zostały policzone jako niezakażone w analizie Kaplana-Meiera, miały ujemne wyniki serologiczne (43 w grupie zydowudyny i 37 w grupie placebo). Dwoje niemowląt sklasyfikowanych jako zarażone miało negatywne testy immunoenzymatyczne i testy Western blot; jedno niemowlę w grupie placebo miało po urodzeniu jedną pozytywną hodowlę, a jedno niemowlę w grupie zydowudyny miało pozytywne hodowle po i 21 tygodniach, ale negatywne wyniki serologiczne po 78 tygodniach.
Ocena skuteczności w podgrupach
Oceniliśmy wpływ na ryzyko przeniesienia wirusa HIV matki i dziecka na różne czynniki, w tym leczenie, pochodzenie rasowe i pochodzenie etniczne, matczyny wyjściowy poziom limfocytów T CD4 +, wiek matki przy wejściu do badania, wiek ciążowy przy wejściu, historia matki stosowania narkotyków w iniekcjach, wcześniejszych niekorzystnych skutków ciąży, historii chorób przenoszonych drogą płciową, czasu pracy, czasu trwania pękniętych błon, podawania dożylnego badanego leku podczas porodu i porodu, sposobu porodu, parzystości, czasu trwania terapii przeciwpadaczkowej, matki zgodność z leczeniem, nieprawidłowości ultrasonograficzne, wiek ciążowy przy porodzie, masa urodzeniowa i płeć noworodka. Skuteczność zydowudyny obserwowano we wszystkich podgrupach. W tej tymczasowej analizie niemożliwe było określenie czynników prognostycznych dla transmisji HIV (innych niż leczenie) z uwagi na niewielką liczbę zakażonych niemowląt w grupie zydowudyny.
Ocena bezpieczeństwa matek
Niekorzystne skutki
Sześć kobiet (po trzy w każdej grupie) zaprzestało leczenia z powodu efektów toksycznych. Trzydzieści pięć kobiet (18 w grupie zydowudyny i 17 w grupie otrzymującej placebo) miało niedokrwistość o ponad średniej nasileniu, neutropenię lub trombocytopenię, a 15 kobiet (8 w grupie zydowudyny i 7 w grupie placebo) miało nieprawidłowości w surowicy elektrolity i funkcja wątroby o ponad umiarkowanym nasileniu. Toksyczne działanie zdefiniowano zgodnie ze standardowymi tabelami toksyczności zmodyfikowanymi dla ciąży i określonymi w protokole. Większość niekorzystnych skutków uznano za związane z porodem i porodem. Żadna z matek nie zmarła podczas badania.
Wpływ na zdrowie matki
Zmiany liczby limfocytów T CD4 + z linii podstawowej można było ocenić u 291 kobiet w sześć tygodni po porodzie iu 168 kobiet w sześć miesięcy po porodzie. W obydwu grupach obserwowano znaczny wzrost liczby tych komórek, ale wzrost był większy w grupie zydowudyny. Mediana wzrostu od linii podstawowej do sześciu tygodni po porodzie wyniosła 141 komórek na milimetr sześcienny w grupie zydowudyny, w porównaniu z 101 komórkami na milimetr sześcienny w grupie placebo (P = 0,02 według testu Wilcoxona)
[więcej w: ibuprofen a karmienie piersią, evadent, targi kosmetyczne wrocław 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: evadent ibuprofen a karmienie piersią targi kosmetyczne wrocław 2015