Redukcja przenoszenia wirusa niedoboru odporności typu 1 u matki i niemowląt z leczeniem zidowudyną ad 8

Wśród niemowląt jedynym krótkotrwałym działaniem toksycznym bezpośrednio związanym z zydowudyną była niedokrwistość, która była łagodna i odwracalna. Nie ustalono mechanizmu, dzięki któremu zydowudyna zmniejsza ryzyko przeniesienia zakażenia wirusem matki i dziecka. Zydowirusowa terapia zidowudyną może zmniejszać obciążenie wirusem i zmniejszać ekspozycję płodu w macicy, niemowlęcia przy porodzie lub obu. Przechowywane próbki są badane w celu ustalenia, czy zmiany w obciążeniu macierzyńskim wirusa lub cechy wirusologiczne infekujących szczepów HIV mogą przewidywać powodzenie schematu leczenia. Ponadto istnieje znaczny pasaż przez zydowudynę18-20,37. Terapeutyczne stężenia leku u płodu i noworodka mogły zapobiec zakażeniu HIV.
Niektóre niemowlęta zostały zakażone pomimo leczenia zydowudyną. Infekcje te mogły wystąpić w wyniku (1) przeniesienia wirusa HIV przed leczeniem, (2) nieskutecznego hamowania replikacji wirusa matczynego przez zydowudynę, (3) nieprzestrzegania schematu leczenia lub (4) unikalnych cech zakażającego matczynego szczepu HIV, na przykład zmniejszona wrażliwość na zydowudynę. Nie wykonano jeszcze testów wrażliwości izolatów z tych par matka-niemowlę. Wysoka odporność na zydowudynę jest mało prawdopodobna, biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas trwania leczenia matek, w większości przypadków brak wcześniejszej ekspozycji na zydowudynę u matki i stosunkowo wysoką medianę limfocytów T CD4 + u matki.
Ogólnie rzecz biorąc, kobiety w tym badaniu miały łagodnie objawowe zakażenie HIV i, z 19 wyjątkami, nie były wcześniej leczone lekami przeciwretrowirusowymi. Kobiety z bardziej zaawansowaną chorobą oraz osoby, które przedłużyły leczenie zydowudyną, mogą mieć zwiększone obciążenie wirusowe i mogą być również zakażone szczepami wirusa HIV opornymi na zydowudynę. W związku z tym nie jest jasne, czy wyniki tej próby można ekstrapolować na te grupy. Ponadto nie oceniano ryzyka i korzyści związanych z rozpoczęciem leczenia zydowudyną w pierwszym trymestrze ciąży, po 34 tygodniach ciąży, porodzie lub leczeniu wyłącznie noworodka. Obserwacje matek i niemowląt biorących udział w badaniu będą nadal oceniać wpływ zydowudyny w podgrupach kobiet, próbować zidentyfikować czynniki (inne niż leczenie), które wpływają na transmisję HIV matki i niemowlęcia oraz ocenić długoterminowe bezpieczeństwo .
Nasze badanie wskazuje, że znaczne zmniejszenie częstości przenoszenia wirusa HIV z matki na dziecko jest możliwe przy minimalnej krótkotrwałej toksyczności dla matki lub dziecka. Teraz ważne jest, aby zrozumieć mechanizm ochrony, ustalić, czy można uprościć schemat leczenia oraz ocenić stosowanie schematu u kobiet i niemowląt o cechach innych niż u osób, które badaliśmy.
Uwaga dodana na dowód: Od momentu przedłożenia niniejszego dokumentu zaktualizowaliśmy dane dotyczące kultur HIV do 6 września 1994 r. Dane były dostępne dla co najmniej jednej kultury HIV dla każdego z 400 urodzeń w bazie danych: 200 w grupie zydowudyny i 200 w grupie placebo. Szesnaścioro dzieci z grupy zydowudyny miało co najmniej jedną pozytywną hodowlę w porównaniu z 52 dziećmi w grupie placebo
[patrz też: znanylekarz logowanie, chloropikryna, evadent ]

Powiązane tematy z artykułem: chloropikryna evadent znanylekarz logowanie