Redukcja przenoszenia wirusa niedoboru odporności typu 1 u matki i niemowląt z leczeniem zidowudyną czesc 4

Cztery inne niemowlęta ujawniły swoje zadania terapeutyczne, ponieważ były potencjalnymi kandydatami do wstępnego badania farmakokinetyki i nie otrzymywały placebo. Wśród pozostałych niemowląt leczenie rozpoczęto w ciągu 12 godzin w 84 procentach iw ciągu 24 godzin w 96 procentach. Czterdzieści sześć niemowląt (22 w grupie zydowudyny i 24 w grupie placebo) zaprzestało leczenia przed ukończeniem sześciu tygodni terapii; 7 osiągnęło punkt końcowy badania (1 w grupie zydowudyny i 6 w grupie placebo), a 22 zatrzymało się z powodu efektów toksycznych (11 w każdej grupie). Analizy skuteczności
Rysunek 1. Rycina 1. Wykresy Kaplana-Meiera prawdopodobieństwa przeniesienia wirusa HIV według grupy leczenia. Szacunkowe odsetki niemowląt zakażonych po 72 tygodniach przedstawiono z 95-procentowymi przedziałami ufności. Liczbę niemowląt zagrożonych po 24, 48 i 72 tygodniach pokazano poniżej liczby.
Podstawowa analiza skuteczności była oparta na wszystkich 409 kwalifikujących się dostawach żywych noworodków, a niepowodzenie terapii odnotowano, gdy stwierdzono, że jakiekolwiek dziecko z danej porodu (pojedyncza lub obojga bliźniaków) jest zarażone. Czterdzieści sześć niemowląt zostało wyłączonych z analizy, ponieważ w bazie danych w chwili obecnej analizy tymczasowej nie były dostępne dane na temat hodowli wirusa HIV (tabela 1). Szacunkowe proporcje zakażonych niemowląt były oparte na ocenie Kaplan-Meier z 363 porodów, dla których przeprowadzono co najmniej jedną hodowlę HIV: 180 niemowląt losowo przydzielonych do zydowudyny i 183 losowo przydzielonych do placebo (Figura 1).
Trzynaścioro dzieci z grupy zydowudyny miało co najmniej jedną pozytywną hodowlę HIV i zostały sklasyfikowane jako zakażone, w porównaniu z 40 dziećmi w grupie placebo. Żaden z bliźniąt nie był zarażony. Na podstawie analizy Kaplana-Meiera po 18 miesiącach szacowany odsetek zakażonych niemowląt wynosił 8,3% w grupie zydowudyny (95% przedział ufności, 3,9 – 12,8%) i 25,5% w grupie placebo (95-procentowy przedział ufności, 18,4 do 32,5 procent). Standardowe błędy dla tych szacunków, oparte na formule Greenwood, wynosiły odpowiednio 2,25 i 3,60 procent29. Szacowana bezwzględna różnica między dwiema badanymi grupami w odsetku osób zakażonych wynosiła 17,2% (przedział ufności 95%, 8,9 do 25,5%), co odpowiada 67,5% względnej redukcji ryzyka przeniesienia (95-procentowy przedział ufności, 40,7 do 82,1 procent). Różnica w 18-miesięcznych odsetkach Kaplan-Meier była istotna (Z = 4,03, dwustronna P = 0,00006). Wynik ten przekroczył tymczasową granicę zatrzymania dla monitorowania skuteczności (Z = 3,47, dwustronna P = 0,0005).
Tabela 3. Tabela 3. Alternatywne analizy skuteczności. Przeprowadzono dwie alternatywne analizy w celu oszacowania odsetka zakażonych niemowląt z prostym stosunkiem (Tabela 3). Analizy te opierały się na bardziej rygorystycznej definicji niemowląt zakażonych wirusem HIV. Szacowane prawdopodobieństwa transmisji były zgodne z prawdopodobieństwami uzyskanymi metodą Kaplana-Meiera.
Zakażenie HIV zostało wykryte przez kulturę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia prawie wszystkich dzieci. Tylko 2 z 53 niemowląt zaklasyfikowanych jako zakażone (obie grupy otrzymujące placebo) otrzymały pierwszą pozytywną hodowlę po pierwszych 24 tygodniach
[hasła pokrewne: polyvaccinum mite, polyvaccinum mite skutki uboczne, przychodnia aksamitna ]

Powiązane tematy z artykułem: polyvaccinum mite polyvaccinum mite skutki uboczne przychodnia aksamitna