Eltrombopag przed zabiegami u pacjentów z marskością i małopłytkowością AD 4

W związku z tym planowaną próbą było 500 pacjentów. Zgodnie z zaleceniem niezależnego komitetu monitorującego dane i bezpieczeństwa w celu zawieszenia rekrutacji i dawkowania, ze względu na zwiększoną częstotliwość zdarzeń zakrzepowych w grupie eltrombopagu, badanie zostało zakończone przez GlaxoSmithKline, aby umożliwić pełną analizę danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Wszystkie wcześniej określone punkty końcowe skuteczności oceniano na zasadzie zamiaru leczenia. Bezpieczeństwo oceniono u wszystkich pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji i otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku.
W analizach podgrup, określonych w protokole, pierwotny punkt końcowy analizowano oddzielnie dla warstw i podgrup randomizowanych zdefiniowanych na podstawie regionu geograficznego, płci, rasy, wieku, modelu dla oceny stopnia zaawansowania choroby wątroby, klasy Child-Pugh i masy ciała. .
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowe cechy demograficzne i kliniczne. Od czerwca 2008 r. Do września 2009 r. Włączono ogółem 292 pacjentów losowo przydzielonych do grupy badanej (ryc. 1S w dodatku uzupełniającym). Dwóch pacjentów w każdej grupie wycofało się z badania przed rozpoczęciem leczenia. Z całkowitej liczby 288 pacjentów 145 otrzymywało placebo, a 143 otrzymywało eltrombopag w dawce 75 mg raz na dobę. Wyjściowa charakterystyka demograficzna i kliniczna badanych grup była podobna (Tabela 1). Mediana wieku wynosiła 53 lata (zakres od 19 do 83); 64% pacjentów stanowili mężczyźni, a 61% było białych. Łącznie 252 pacjentów (86%) miało marskość wątroby, przy 10% wszystkich pacjentów z chorobą C w klasyfikacji Childa-Pugha (czyli 10 punktów lub więcej) na początku badania. Przyczyną przewlekłej choroby wątroby była w większości przypadków wirusowa (80%).
Większość pacjentów w obu grupach badanych (62% w grupie eltrombopagu i 56% w grupie placebo) poddano planowym zabiegom inwazyjnym, które należały do najniższej kategorii ryzyka krwawienia (Tabela 1S w dodatkowym dodatku). Ogółem 20 pacjentów otrzymujących placebo i 14 otrzymujących eltrombopag nie zostało poddanych planowej inwazyjnej procedurze podczas badania.
Skuteczność
Rysunek 1. Rycina 1. Mediana liczby płytek krwi i wyniki analiz podgrup, według badania. Panel A pokazuje medianę liczby płytek krwi u pacjentów otrzymujących eltrombopag w dawce 75 mg raz na dobę lub placebo przez 14 dni. Paski wskazują zakres międzykwartylowy. Planowe zabiegi inwazyjne zaplanowano nie później niż 5 dni po ostatniej dawce (dni 15 do 19). Maksymalna mediana liczby płytek krwi (148 000 na milimetr sześcienny) wystąpiła 7 dni po zabiegu. Panel B pokazuje iloraz szans dla uniknięcia transfuzji płytek przed i do 7 dni po procedurze planowej, zgodnie z podgrupą (pierwotny punkt końcowy)
[więcej w: chloropikryna, targi kosmetyczne wrocław 2015, qchnia gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: chloropikryna qchnia gliwice targi kosmetyczne wrocław 2015