Eltrombopag przed zabiegami u pacjentów z marskością i małopłytkowością AD 5

Wykres lasu pokazuje iloraz szans dla podgrup zdefiniowanych na podstawie demograficznych i wyjściowych cech klinicznych. Kategorie ryzyka krwawienia 3 i 4 (warstwy randomizacji) zostały połączone ze względu na małe próbki w tych kategoriach. Wyniki dla modelu dla schyłkowego stadium choroby wątroby12 (MELD) wynoszą od 6 do 40, z wyższymi wynikami wskazującymi na bardziej zaawansowaną chorobę wątroby. Brak danych dotyczących wyniku MELD u 2 pacjentów w grupie placebo i w grupie eltrombopagu. Wyniki w skali Child-Pugh11 są w zakresie od 5 do 15, z wyższymi wynikami wskazującymi na cięższą chorobę; wynik 5 lub 6 wskazuje na chorobę klasy A, 7 do 9 klasy B i 10 lub wyższą klasę C. Wyniki Child-Pugh nie wystąpiły u pacjenta w grupie placebo. Poziome kreski wskazują 95% przedziały ufności. Leczenie eltrombopagem zwiększyło liczbę płytek krwi u większości pacjentów, podczas gdy zliczenia pozostały zasadniczo niezmienione w grupie placebo (Figura 1A). Pierwszego dnia 94% pacjentów otrzymujących placebo i 92% pacjentów otrzymujących eltrombopag miało liczbę płytek krwi mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny. W 15. dobie 59% pacjentów leczonych eltrombopagiem miało liczbę płytek krwi większą niż 80 000 na milimetr sześcienny, w porównaniu z 5% pacjentów otrzymujących placebo. Mediana liczby płytek krwi powróciła do wartości zbliżających się do wartości wyjściowych w ciągu 4 tygodni po zabiegu.
Pierwotny punkt końcowy uzyskano u 72% pacjentów (104 z 145) w grupie eltrombopagu, w porównaniu z 19% (28 z 147) w grupie placebo (P <0,001). Odsetek pacjentów z liczbą płytek krwi pomiędzy 50 000 a 80 000 na milimetr sześcienny, którzy nie otrzymali transfuzji płytek krwi był podobny w obu grupach (14% w grupie eltrombopagu i 12% w grupie placebo), potwierdzając, że subiektywna decyzja Podawanie grupy nie miało wpływu na transfuzję płytek krwi i nie miało wpływu na analizę pierwotną. Dwoje pacjentów z grupy eltrombopagu i 3 z grupy placebo nie otrzymało transfuzji płytek krwi, pomimo liczby płytek krwi mniejszej niż 50 000 na milimetr sześcienny. Wyniki pierwotnej analizy były również zgodne z analizami z wcześniejszych podgrup (ryc. 1B), z klinicznie znaczącymi różnicami obserwowanymi dla większości podgrup, w tym u pacjentów z zaawansowaną chorobą wątroby iu tych, którzy przeszli procedury inwazyjne o najwyższym ryzyku krwawienia.
Liczba płytek krwi podawanych pacjentom podczas każdego epizodu transfuzji była mniejsza u pacjentów otrzymujących eltrombopag niż u pacjentów otrzymujących placebo. Mediana liczby przetoczonych jednostek płytek krwi wynosiła 3,0 (2,5 jednostki od pojedynczego dawcy i 3,0 jednostki od wielu dawców) w grupie eltrombopagu, w porównaniu z medianą 4,0 jednostek płytek krwi (2,0 jednostki od pojedynczego dawcy i 5,0 jednostek od wielu dawców ) w grupie placebo.
Zasadniczy drugorzędowy punkt końcowy nie gorszy w odniesieniu do częstości epizodów krwawienia (z marginesem nie gorszym 10 punktów procentowych) został spełniony (23% w grupie placebo i 17% w grupie eltrombopagu, różnica absolutna, -6 punktów procentowych; 95% przedział ufności [CI], -15 do 3)
[przypisy: elżbieta dziech, forskolina apteka, qchnia gliwice ]

Powiązane tematy z artykułem: elżbieta dziech forskolina apteka qchnia gliwice