Eltrombopag przed zabiegami u pacjentów z marskością i małopłytkowością AD 7

Mediana czasu do wystąpienia po pierwszej dawce badanego leku wynosiła 21,5 dnia (zakres od 15 do 53). Żadne ze zdarzeń nie wystąpiło podczas terapii; mediana czasu do wystąpienia po ostatniej dawce wynosiła 8,5 dnia (zakres od do 38). Pięciu z 6 pacjentów leczonych eltrombopagiem, u których wystąpiło zdarzenie zakrzepowe, wystąpiło w ciągu 2 tygodni po przyjęciu ostatniej dawki badanego leku. Żaden z 8 pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia zakrzepowe, nie otrzymał zarówno przetoczenia eltrombopagu, jak i transfuzji płytek krwi ani nie odnotował żadnego wykorzystania produktów krwiopochodnych. Ponadto, żaden z 26 pacjentów, którzy otrzymywali zarówno eltrombopag, jak i transfuzję płytek krwi, nie miał zdarzeń zakrzepowych. Ogólnie 5 z 8 pacjentów z zakrzepowym zdarzeniem miało objawy raka. Dyskusja
Małopłytkowość często komplikuje leczenie pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby, którzy wymagają inwazyjnej procedury w ramach rutynowej opieki klinicznej. Badanie to wykazało, że dawka 75 mg eltrombopagu podawana raz na dobę przez 14 dni powodowała zwiększenie liczby płytek krwi i znaczne zmniejszenie odsetka pacjentów wymagających przetoczenia płytek krwi w związku z procedurą inwazyjną – wyniki były spójne w obrębie ważnych podgrup, takich jak te określone przez płeć. , rasa, wiek i losowość (ryzyko krwawienia związane z procedurą). Analizy drugorzędowych punktów końcowych skuteczności wykazały, że mniej jednostek płytek zostało przetoczonych w grupie eltrombopagu niż w grupie placebo i że wyniki w grupie eltrombopagu były nie gorsze niż w grupie placebo pod względem krwawienia.
Być może głównym pytaniem klinicznym, które należy zadać, jest pytanie, czy istnieje zapotrzebowanie na czynnik wzrostu stymulujący płytki krwi, czy nawet na transfuzję płytek krwi u pacjentów z chorobą wątroby poddanych procedurom inwazyjnym. W niedawnym badaniu oceniającym ryzyko krwawienia wśród pacjentów z ciężką trombocytopenią (liczba płytek, <75 000 na milimetr sześcienny), Giannini i in. stwierdzili, że 31% pacjentów miało krwawienie.14 Co ciekawe, u tych pacjentów oczekujących na przeszczep wątroby, głównym czynnikiem ryzyka krwawienia była liczba płytek krwi, a nie koagulopatia. W naszym badaniu 23% pacjentów otrzymujących placebo i transfuzję płytek krwi miało krwawienie z WHO stopnia 2 lub wyższego. Nasze badanie wykazało również różnice w globalnej praktyce stosowania transfuzji płytek krwi w trombocytopenii, ponieważ znaczna liczba pacjentów z liczbą płytek krwi między 50 000 a 80 000 na milimetr sześcienny, a nawet 5 pacjentów z liczbą płytek krwi mniejszą niż 50 000 na milimetr sześcienny, nie otrzymały transfuzji. Ponieważ nie ma globalnie akceptowanych wytycznych postępowania klinicznego dotyczących transfuzji płytek krwi u pacjentów z przewlekłą chorobą wątroby, poddawanych procedurom inwazyjnym, pozwoliliśmy na elastyczność w stosowaniu transfuzji płytek krwi u pacjentów z liczbą płytek od 50 000 do 80 000 na milimetr sześcienny, na poziomie, w którym ryzyko krwawienia jest nadal niejasne.
Badanie ultrasonograficzne dopplerowskie w jamie brzusznej nie było konieczne podczas badania, więc możliwe jest, że niektórzy pacjenci w momencie rozpoczęcia badania mieli subkliniczną częściową zakrzepicę żyły wrotnej lub stan małego przepływu, który mógł przyczynić się do rozwoju lub utrzymywania się zakrzepy w trakcie badania
[patrz też: fonoholizm, efez leszno, steico czarnków ]

Powiązane tematy z artykułem: efez leszno fonoholizm steico czarnków