Fumaran tenofowiru dizoproksylu w porównaniu z dipiwoksylem adefowiru w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu B ad 7

Poziom DNA HBV był około 2 log10 kopii na mililitr mniejszy u pacjentów w badaniu 102, którzy byli ujemni pod względem HBeAg, niż u pacjentów w badaniu 103, którzy byli dodatni pod względem HBeAg; 18% pacjentów z ujemnym mianem HBeAg wcześniej otrzymywało lamiwudynę. Łącznie 347 z 375 pacjentów w badaniu 102 (93%) i 236 z 266 pacjentów (89%) w badaniu 103 ukończyło 48 tygodni leczenia i miało sparowane próbki biopsyjne, które można było ocenić i wyniki DNA HBV. Odpowiedź histologiczna i wirusologiczna
Tabela 2. Tabela 2. Wyniki skuteczności po 48 tygodniach. W obu badaniach istotnie większy odsetek pacjentów otrzymujących tenofowir DF niż pacjentów otrzymujących dipiwoksyl adefowiru osiągnął pierwszorzędowy punkt końcowy zarówno poziomu DNA HBV wynoszącego mniej niż 400 kopii na mililitr, jak i poprawę histologiczną (71% vs. 49% wśród HBeAg -negatywni pacjenci i 67% vs. 12% wśród pacjentów z dodatnim mianem HBeAg (Tabela 2.) Histologiczna poprawa była podobna w obu grupach leczenia, u większości pacjentów wystąpiło zmniejszenie zapalenia martwicy, a niewielu pacjentów miało pogorszenie włóknienia.
Ryc. 1. Ryc. 1. Tłumienie poziomów DNA HBV podczas 48-tygodniowego okresu badania. Tłumienie wirusa definiowano jako poziom HBV DNA mniejszy niż 400 kopii na mililitr. Panel A pokazuje odsetek pacjentów z ujemnym mianem HBeAg z supresją wirusową (Badanie 102), a Panel B pokazuje odsetek pacjentów z HBeAg-dodatnimi z supresją wirusową (Badanie 103). Różnica, standardowy błąd różnicy i przedziały ufności zostały skorygowane w warstwie. Wartości P odpowiadają z-testowi hipotezy zerowej, że różnica w korekcji warstwy wynosi zero. I słupki oznaczają 95% przedziały ufności.
Figura 2. Figura 2. Średnie poziomy HBV DNA w osoczu. Średnie poziomy DNA HBV (log10 kopii na mililitr) wykreślono w czasie. Panel A pokazuje, że średni poziom DNA HBV w 48. tygodniu wynosił 2,31 (0,466) dla tenofowiru DF i 2,91 (1.201) dla dipiwoksylu adefowiru u pacjentów z ujemnym mianem HBeAg (Badanie 102). Panel B pokazuje, że średni DNA HBV w 48. tygodniu wynosił 2,46 (0,575) dla tenofowiru DF i 4,95 (1,851) dla dipiwoksylu adefowiru u pacjentów dodatnich pod względem HBeAg (badanie 103). Różnica, standardowy błąd różnicy i przedziały ufności są skorygowane w warstwie. Wartości P odpowiadają z-testowi hipotezy zerowej, że różnica w korekcji warstwy wynosi zero. I słupki wskazują 95% przedziały ufności.
Rycina 3. Rycina 3. Redukcja DNA HBV od wartości wyjściowej do 12. tygodnia u pacjentów przyjmujących tenofowir DF. Na wykresach przedstawiono kinetykę supresji wirusa HBV DNA u pacjentów z ujemnym mianem HBeAg (badanie 102) (panel A) i pacjentów z dodatnim mianem HBeAg (badanie 103) (panel B) otrzymujących tenofowir DF. Każda kropka reprezentuje indywidualnego pacjenta. Linia ukośna przedstawia dolną granicę oznaczalności testu Roche Cobas TaqMan (169 kopii na mililitr [29 jm na mililitr]).
Wśród pacjentów z ujemnym mianem HBeAg, 93% wszystkich pacjentów otrzymujących tenofowir DF miało poziom DNA HBV w osoczu mniejszy niż 400 kopii na mililitr w 48. tygodniu (analiza zamiaru leczenia), a 97% tenofowir DF w 48. tygodniu miał poziom HBV DNA mniejszy niż 400 kopii na mililitr (dane obserwowane) (Tabela 2). W 24. tygodniu 85% pacjentów otrzymujących tenofowir DF miało supresję HBV DNA poniżej tego poziomu (ryc. 1A)
[przypisy: maść pimafucort, efez leszno, ibuprofen a karmienie piersią ]

Powiązane tematy z artykułem: efez leszno ibuprofen a karmienie piersią maść pimafucort