Funkcjonalne powiązanie genetyczne między różnymi zaburzeniami rozwojowymi

Rzadkie mutacje wpływające na czynnik transkrypcyjny FOXP2 powodują monogeniczne zaburzenie mowy i języka. Postawiliśmy hipotezę, że ścieżki neuronowe poniżej FOXP2 wpływają na bardziej powszechne fenotypy, takie jak określone upośledzenie języka. Metody
Przeprowadziliśmy badania genomiczne dla regionów związanych z FOXP2 za pomocą immunoprecypitacji chromatyny, co doprowadziło nas do skupienia się na jednym konkretnym genie, który był silnym kandydatem do zaangażowania w upośledzenia językowe. Następnie zbadaliśmy powiązania między polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (SNP) w tym deficycie genu i języka w dobrze scharakteryzowanym zbiorze 184 rodzin dotkniętych specyficznym zaburzeniem mowy.
Wyniki
Stwierdziliśmy, że FOXP2 wiąże się i radykalnie obniża poziom CNTNAP2, genu, który koduje neureksynę i ulega ekspresji w rozwijającej się korze ludzkiej. Analizując polimorfizmy CNTNAP2 u dzieci z typowym specyficznym zaburzeniem językowym, wykryliśmy znaczące ilościowe powiązania z powtarzaniem nonsensownych słów, dziedzicznym markerem behawioralnym tego zaburzenia (skojarzenie szczytowe, P = 5,0 × 10-5 w SNP rs17236239). Intrygująco, region ten pokrywa się z opóźnieniem językowym u dzieci z autyzmem.
Wnioski
Ścieżka FOXP2-CNTNAP2 zapewnia mechanistyczny związek między klinicznie różnymi zespołami obejmującymi zaburzony język.
Wprowadzenie
Zaburzenia rozwojowe mowy, języka i komunikacji stanowią 40% skierowań do usług pediatrycznych.1 Chociaż wiele dzieci wyrasta z wczesnego opóźnienia językowego, inne mają uporczywe trudności z wyrażaniem i rozumieniem języka, pomimo normalnej zdolności niewerbalnej i braku oczywistego powodu . U niektórych dzieci upośledzenie mowy lub zaburzeń rozwojowych jest częścią szerszego zespołu, takiego jak autyzm, w którym deficytom tym towarzyszą niezwykłe powtarzające się zachowania i zakłócenia interakcji społecznych. Częściej takie upośledzenia występują w przypadku braku cech autystycznych2. Badania podłużne wykazały, że gdy upośledzenia językowe utrzymują się w wieku szkolnym, prawdopodobnie wiążą się z utrzymującymi się problemami akademickimi i psychiatrycznymi.3
Rozwojowe zaburzenia mowy i języka są wysoce dziedziczne, a większość przypadków wykazuje złożone dziedziczenie wieloczynnikowe.4 Izolacja odpowiednich efektów genetycznych dostarczy nowych informacji na temat przyczyn takich zaburzeń, wraz z poprawioną klasyfikacją, diagnozą i leczeniem. Istotnym sukcesem w tej dziedzinie było odkrycie, że heterozygotyczne zakłócenia genu FOXP2 powodują rzadką mendelową zaburzenie mowy i języka.5-9 Mutacje punktowe i anomalie chromosomalne wpływające na FOXP2 są związane z trudnościami w uczeniu się i produkcji sekwencji ruchów ustnych , które upośledzają mowę (zwaną także rozwojową werbalną dyspersją lub apraksią dziecięcą mowy) .5-9 Osoby dotknięte chorobą mają również zmienny poziom upośledzenia w języku ekspresyjnym i receptywnym, co prowadzi do problemów z produkcją i zrozumieniem gramatyki.10 Jednak zakłócenia FOXP2 są rzadkie. Oszacowano, że około 2% osób z werbalną dyspraksją posiada mutacje punktowe w tym genie.6
Specyficzne zaburzenie mowy jest najczęściej diagnozowaną formą zaburzeń językowych rozwojowych, dotykającym do 7% dzieci w wieku 5 lub 6 lat.11 Chociaż obserwuje się znaczne zróżnicowanie profilu zaobserwowanych defektów językowych oraz , receptywny lub obaj), 12 specyficzne upośledzenie języka często występuje bez towarzyszących trudności w artykulacji mowy
[więcej w: nplay lublin, forskolina apteka, maść pimafucort ]

Powiązane tematy z artykułem: forskolina apteka maść pimafucort nplay lublin