Niwolumab versus Everolimus w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym czesc 4

Skrócony wynik waha się od 0 do 36, z 36 jako najlepszy możliwy wynik (bez objawów) i 0 jako najgorszy możliwy wynik (wszystkie najgorsze symptomy) .21 Dodatkowe szczegóły znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Analiza statystyczna
Ta planowana tymczasowa analiza została przeprowadzona po 398 z 569 zgonów (70%) wymaganych do ostatecznej analizy; granica zatrzymania została ustalona na podstawie liczby zgonów z użyciem funkcji wydawania alfa O Briena-Fleminga, która zapewniała 90% mocy wykrywania wskaźnika ryzyka 0,76 z ogólnym wskaźnikiem błędu I rzędu 0,05 (dwa jednostronny) .22 Przewidywane przeżycie całkowite na poziomie nominalnym 0,0148; jeżeli wyniki dla całkowitego przeżycia były znaczące na tym poziomie, badanie można było zatrzymać na zalecenie komitetu monitorującego dane i zadeklarować jego skuteczność. Tymczasowa analiza byłaby wówczas uważana za ostateczną analizę. W lipcu 2015 r. Badanie zostało przerwane wcześniej, ponieważ ocena przeprowadzona przez niezależny komitet monitorujący dane wykazała, że badanie spełniło swój punkt końcowy w odniesieniu do znaczących wyników dla całkowitego przeżycia.
Wszyscy pacjenci poddani randomizacji zostali włączeni do analiz skuteczności; pacjenci, którzy otrzymali jedną lub więcej dawek badanego leku zostali włączeni do analiz bezpieczeństwa. Całkowite przeżycie, czas przeżycia bez progresji i czas trwania odpowiedzi oszacowano za pomocą metod Kaplana-Meiera16. Mediany i odpowiadające im 95% przedziały ufności określono za pomocą metod Brookmeyera i Crowleya23; 95% przedziały ufności skonstruowano za pomocą transformacji log-log. Przeprowadzono stratyfikowany test log-rank, aby porównać grupę niwolumabu z grupą ewerolimusową w odniesieniu do przeżycia całkowitego i czasu przeżycia wolnego od progresji. Uzyskaliśmy współczynnik ryzyka stratyfikacji i przedział ufności dla niwolumabu i ewerolimusu, dopasowując stratyfikowany model Coxa do zmiennej grupowej jako jednej współzmiennej. Różnicę w odsetku odpowiedzi między grupą niwolumabu i ewerolimusem oraz dwustronnym 95-procentowym przedziałem ufności oszacowano za pomocą metody ważenia Cochrana-Mantela-Haenszela z uwzględnieniem współczynników stratyfikacji.24 Porównywano czas przeżycia między leczeniem grupy za pomocą funkcji monitorowania tymczasowego oprogramowania East, wersja 5.4 (Cytel), opartego na metodzie liczenia wydatków L-DeMets, z granicą powstrzymywania O Brien-Fleminga używaną do odrzucenia hipotezy zerowej (tzn., że nie ma różnicy w leczeniu), przy jednoczesnym zachowaniu dwustronnego ogólnego poziomu alfa 0,05.22. Jeśli wykazano wyższość w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego, zastosowano hierarchiczną procedurę testowania statystycznego obiektywnego wskaźnika odpowiedzi (oszacowany wraz z dokładnym 95% przedziałem ufności za pomocą metody Clopper-Pearson25) i przeżywalności bez progresji na poziomie alfa 0,05. Do oceny jakości życia wykorzystano statystyki opisowe do oceny wskaźników ukończenia i zmian jakości życia. Testy Wilcoxona-Manna-Whitneya zastosowano do oceny różnic między grupami w medianie zmian od punktu wyjściowego w ocenie jakości życia.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1
[przypisy: maść pimafucort, przychodnia aksamitna, efez leszno ]

Powiązane tematy z artykułem: efez leszno maść pimafucort przychodnia aksamitna