Niwolumab versus Everolimus w zaawansowanym raku nerkowokomórkowym

Nivolumab, zaprogramowany inhibitor punktu kontrolnego śmierci (PD-1), był związany z zachęcaniem do całkowitego przeżycia w niekontrolowanych badaniach z udziałem wcześniej leczonych pacjentów z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym. W tym randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym III fazy porównywano niwolumab z ewerolimusem u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym, którzy byli wcześniej leczeni. Metody
Łącznie 821 pacjentów z zaawansowanym rakiem jasnokomórkowym nerki, u których wcześniej otrzymali oni leczenie jednym lub dwoma schematami leczenia antyangiogennego zostali losowo przydzieleni (w stosunku 1: 1), aby otrzymać 3 mg niwolumabu na kilogram ciała dożylnie co 2 tygodnie lub doustnie 10 mg tabletki ewerolimusu raz na dobę. Pierwszorzędowym punktem końcowym było całkowite przeżycie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały obiektywną odpowiedź i bezpieczeństwo.
Wyniki
Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 25,0 miesięcy (95% przedział ufności [CI], 21,8 nie do oszacowania) dla niwolumabu i 19,6 miesiąca (95% CI, 17,6 do 23,1) dla ewerolimusa. Współczynnik ryzyka zgonu z niwolumabem w stosunku do ewerolimusu wynosił 0,73 (98,5% CI, 0,57 do 0,93; P = 0,002), co spełniało wcześniej określone kryterium przewagi (P.0,0148). Obiektywne wskaźniki odpowiedzi były większe w przypadku niwolumabu niż w przypadku ewerolimusa (25% w porównaniu z 5%, iloraz szans, 5,98 [95% CI, 3,68 do 9,72], p <0,001). Średni czas przeżycia bez progresji wynosił 4,6 miesiąca (95% CI, 3,7 do 5,4) z niwolumabem i 4,4 miesiąca (95% CI, 3,7 do 5,5) z ewerolimusem (współczynnik ryzyka, 0,88, 95% CI, 0,75 do 1,03; 0,11). Działania niepożądane 3. lub 4. stopnia związane z leczeniem wystąpiły u 19% pacjentów otrzymujących niwolumab iu 37% pacjentów otrzymujących ewerolimus; najczęstszym zdarzeniem niwolumabu było zmęczenie (u 2% pacjentów), a najczęstszym zdarzeniem z ewerolimusem była niedokrwistość (w 8%).
Wnioski
Wśród pacjentów z wcześniej leczonym zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym całkowite przeżycie było dłuższe i mniej działań niepożądanych stopnia 3 lub 4 wystąpiło u niwolumabu niż u pacjentów otrzymujących ewerolimus. (Finansowane przez Bristol-Myers Squibb; CheckMate 025 ClinicalTrials.gov number, NCT01668784.)
Wprowadzenie
Każdego roku na całym świecie rozpoznaje się około 338 000 nowych przypadków raka nerkowokomórkowego [1] i około 30% pacjentów z przerzutami w momencie rozpoznania.2 Wiele terapii celowanych zostało zatwierdzonych do leczenia zaawansowanych lub przerzutowych rak nerkowokomórkowy. Czynniki te obejmują inhibitory szlaku naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (VEGF) i ssaczego celu inhibitory rapamycyny (mTOR) .3,4 Everolimus jest inhibitorem mTOR zalecanym w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po leczeniu sorafenibem lub sunitynibem .3-6 Chociaż ewerolimus i inne czynniki zmieniły krajobraz terapeutyczny dla tej choroby, te terapie są związane z ograniczonym całkowitym przeżyciem po tym, jak dany środek nie jest już skuteczny.
Niwolumab jest w pełni ludzkim IgG4 zaprogramowanym przeciwciałem immuno-hamującym punkt kontrolny śmierci (PD-1), które selektywnie blokuje interakcję między PD-1, która ulega ekspresji na aktywowanych komórkach T, a ligandem PD-1 (PD-L1) i 2 ( PD-L2), które ulegają ekspresji na komórkach odpornościowych i komórkach nowotworowych
[podobne: steico czarnków, elżbieta dziech, targi kosmetyczne wrocław 2015 ]

Powiązane tematy z artykułem: elżbieta dziech steico czarnków targi kosmetyczne wrocław 2015